J. Janonio. g. 13, LT-92238 Klaipėda; tel.: +370 46 41 24 06

klpvm mokykla

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA (kodas – 111964225, adresas J. Janonio g. 13, Klaipėda) įsteigta 2000 m. liepos 1 d. reorganizavus Klaipėdos politechnikos ir Klaipėdos buitinių paslaugų mokyklas. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 474 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 693.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ugdymą, vidurinį mokymą.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vykdoma akredituota vidurinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. ISAK – 1907).

Mokykla turi šiuolaikinę mokymo bazę: informacinį centrą, įrengtus teorinio ir praktinio mokymo kabinetus, dirbtuves. Mokyklos mokiniai pagal poreikius aprūpinami gyvenamąja vieta bendrabutyje.

klpvm mokykla2

2015 – 2016 m. m. mokykloje mokosi 1127 mokiniai:

  • Gimnazijos skyriuje – 559 mokiniai (32 grupės);
  • Automobilininkų skyriuje – 504 mokiniai (20 grupių);
  • Paslaugų skyriuje – 424 mokiniai (16 grupių)
  • Verslo skyriuje – 199 mokiniai (8 grupės).

Dirba 74 mokytojai: 2 ekspertai, 8 metodininkai, 28 vyr. mokytojai, 35 mokytojai, 1 atestuotas mokytojas. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją.

Mokymo procese taikomi naujausi mokymo metodai, vykdomi projektai, kuriuose noriai dalyvauja mokiniai, organizuojami seminarai, konkursai, parodos, renginiai.

klpvm mokykla

Mokinių užsiėmimai vyksta:

  • Gimnazijos skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
  • Paslaugų skyriuje (J. Janonio g. 15, Klaipėda);
  • Verslo skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
  • Automobilininkų skyriuje (Gintaro g. 2, Klaipėda/Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
  • Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centras (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

Mokyklos vizija

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – saugi, moderni, atvira visuomenei mokymo įstaiga, kurioje, užtikrinant ugdymo visuotinumą, prieinamumą ir tęstinumą, teikiamas kokybiškas pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis mokymas.

Mokyklos misija

Ruošti kvalifikuotus specialistus, įgyjančius kokybišką pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ugdymą, vidurinį mokymą. Racionaliai naudojant turimus materialinius ir intelektualinius išteklius, ugdyti mokinių žmogiškąsias savybes, specialistus, orientuotus į sparčiai kintančius Lietuvos socialinius-ekonominius lūkesčius ir tenkinančius darbo rinkos poreikius. Užtikrinti įvairių mokymo formų, modernių technologijų taikymo bei profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo veiksmingumą. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, diegti mokiniams mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

Strateginis tikslas

Siekiant švietimo kokybės ir tęstinumo, sudaryti sąlygas mokiniams įsivertinti asmens įgytas kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2015 metų veiklos programa

Strateginis planas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2014 – 2016 m. Strateginis švietimo planas

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis