Užsiregistruoti ir pateikti prašymą mokytis Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje galite iki rugpjūčio 18 d. 17.00 val. prisijungę LAMABPO.lt informacinėje sistemoje arba atvykę į mūsų mokyklą adresu J. Janonio g. 13, Klaipėda
(Darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtdieniais 9.00-16.00 val, penkadieniais 9.00 - 15.00 val.)
SVARBI INFOMACIJA: Norintys mokytis Automobilių kėbulų remontininko mokymo programoje prašymus per LAMA BPO sistemą galės pildyti tik nuo rugpjučio 18 d. arba papildomo priėmimo metu nuo rugpjūčio 31 d. Sekite LAMA BPO naujienas. 

PRIĖMIMO MOKYTIS KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOJE TERMINAI
(Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-380)

VEIKSMAI DATA
PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas.

Mokymosi dokumentų elektroninis pateikimas LAMABPO.LT informacinėje sistemoje.

nuo 2017 m. birželio 1d.
iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. 17.00 val.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. 2017 m. rugpjūčio 25, 26, 28, 29, 30 d.
9.00-16.00 val.
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, registravimas.

Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas lamabpo.lt informacinėje sitemoje.

2017 m. rugpjūčio 31 d. — 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. 2017 m. rugsėjo 12 d. — 2017 m. rugsėjo 15 d.

Patvirtinus įstojimo faktą per LAMA BPO, atvykus į mokyklą pasirašyti sutartį, stojantysis papildomai pateikia tik šiuos dokumentus:

 • dokumento apie išsilavinimą originalą (brandos atestatas arba kitas dokumentas);
 • sveikatos pažymos (086/a ir 027-1/a baigus 10 kl.), (086/a baigus 12 kl.);
 • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir jo kopiją;
 • 4 nuotraukas (3x4 cm);

Atmintinė stojančiajam 2017 m.

Kilus klausimams pirmiausia rekomenduojame perskaityti: D.U.K. – Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai.
Neradus atsakymo į klausimą, galite skambinti mob. tel. 8 633 56037. Taip pat galite rašyti į mokyklos el. paštą   arba teirautis Facebook", arba bet kada darbo laiku atvykti į mokyklą J. Janonio g. 13, Klaipėda I aukštas.
Papildoma informacija:
  • Mokslas yra nemokamas. Mokykloje yra bendrabutis (10 €/mėn.), dvi valgyklos ir bufetas,  visoje mokykloje veikia belaidis internetas (WiFi);
  • Pažangiems mokiniams mokamos stipendijos;
  • Plačiai vykdoma neformaliojo ugdymo veikla;
  • Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą), jeigu jų sveikata leidžia mokytis pagal pasirinktą specialybę;
  • Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys Stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus;
  • Stojamųjų egzaminų nėra;
  • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
  • Profesinio mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos knygoje;
  • Profesinio mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka. Profesinio mokymo sutartyse numatomos sąlygos, kada kompensuojami nuostoliai, patirti vienai iš šalių nutraukus sutartį;
  • Mokinys turi teisę pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje vykdomas mokymas pagal tokias pat arba panašias mokymo programas;
  • Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

 

 

ATMINTINĖ TĖVAMS/GLOBĖJAMS

 „Leisti laiką su vaikais daug svarbiau, nei leisti pinigus vaikams“

Kiekvienas iš mūsų norėtų būti idealus tėvas ar motina savo vaikams, bet vieniems trūksta laiko, kitiems - noro, dar kitiems – žinių. Dalyvaukite mokyklos gyvenime. Jūsų įsitraukimas bet kuriuo atveju padės vaikui geriau mokytis, gerins mokyklos darbo kokybę, padės mokytojams ir vaikams siekti optimalių rezultatų.

Mokyklos tvarką reglamentuoja taisyklės.  Svarbu vaikui parodyti, kad šioms taisyklėms pritariate ir netoleruosite, jei jis mėgins jas apeiti ar netgi tyčia pažeisti.  Savo pavyzdžiu rodykite vaikams, kad žinių siekimas yra smagus ir naudingas užsiėmimas.

JŪSŲ TEISĖS:

 • gauti informaciją apie mokykloje vykdomas vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu, profesinio mokymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas (; www.fb.com/klpvm);
 • gauti informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus ir pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, sveikatos būklę;
 • gauti pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą;
 • gauti informaciją apie mokyklos veiklą ir veiklos rezultatus (; www.;
 • reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis išsilavinimas;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje;
 • naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

JŪSŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:

 • bendradarbiauti su mokyklos vadovu, grupės vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;
 • ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį;
 • stebėti vaiko mokymosi pasiekimus, lankomumą ir elgesį elektroniniame dienyne “Veritus“ ();
 • dalyvauti tėvų susirinkimuose;
 • užtikrinti vaiko punktualumą, mokyklos lankymą;
 • nedelsiant informuoti grupės vadovą, jei vaikas dėl ligos ar svarbių priežasčių neatvyko į mokyklą;
 • praleistas pamokas teisinti gydytojo pažyma (dėl ligos) arba teisinti 1 ligos dieną tėvų prašymu (iš viso per pusmetį tėvai gali pateisinti iki 7 dienų mokinio neatvykimą į mokyklą);
 • bent kartą per mėnesį susisiekti su grupės vadovu dėl informacijos apie vaiko pažangumą, lankomumą ir elgesį;
 • iškilus problemoms dėl vaiko mokymosi, lankomumo ar elgesio, atvykti pokalbiui į mokyklą;
 • aprūpinti vaiką reikalingomis mokymo priemonėmis, kūno kultūros apranga ir specialia apranga, skirta praktiniam mokymui;
 • užtikrinti vaiko tvarkingą ir estetišką aprangą mokykloje (treningai dėvimi tik kūno kultūros pamokose);
 • kontroliuoti, kad vaikas nevartotų alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų.

Mokykla ir mokytojai – ne tėvai. Mokykite vaikus savidisciplinos bei pagarbos aplinkiniams. Mokslininkai teigia, kad ne viską vaikas turi išmokti mokykloje – gyvenimo ir bendravimo modelį vaikai atsineša iš namų.

Kai meilė ir įgūdžiai dirba ranka rankon, galima tikėtis šedevro. 

 D. Rakinas

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
Priėmimo tvarką į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą reglamentuoja šie dokumentai:

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO’’ PAKEITIMO

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠAS

 

 Atnaujinta 2017-06-02

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis