KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA
NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D.
REORGANIZACIJOS METU PRIJUNGTA PRIE
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO
www.ktmc.lt

Prieš du dešimtmečius įkurta Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla paruošė jau virš 6400 speialistų! Nuolat tobulėjanti, visuomenei patraukli profesinio mokymo įstaiga, turinti šiuolaikinę infrastruktūrą, kokybikškai įgyvendina inžinerijos, informacijos, ryšio technologijų, grožio paslaugų bei menų srities mokymo programas. Mokslus baigę jaunieji specialistai lanksčiai įsielieja net tik į šalies, bet ir į užsienio darbo rinką.

Misija, vizija, vertybės

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Žmogaus ugdymas, grindžiamas demokratiškumo ir humanizmo, kaitos ir atsinaujinimo, atsakomybės sau ir kitiems principais.

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira naujovėms ir iššūkiams, nuolat tobulėjanti, visuomenei patraukli profesinio mokymo įstaiga, turinti šiuolaikinę infrastruktūrą, kokybiškai įgyvendinanti inžinerijos, informacijos ir ryšio technologijų bei paslaugų asmenims mokymo programas. 

MOKYKLOS MISIJA

Esame mokykla, teikianti vidurinį ir profesinį išsilavinimą pagal mokymo programas pirmai kvalifikacijai įsigyti bei tęstinį mokymą, ugdanti savarankišką ir kūrybišką asmenybę, gebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, kompetentingai pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, integruojantis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką.  

MOKYKLOS VERTYBĖS:
Asmeninė ir socialinė pažanga priklauso nuo vertybių įsisavinimo, nes ugdymo procese vertybės glaudžiai susijusios su pažinimo, emociniu ir elgesio lygmeniu.
Pagarba – bendravimą ir bendradarbiavimą grindžiame abipuse pagarba, pasitikėjimu, stipriname savivertę, įsiklausome į visų bendruomenės narių nuomonę;
Tolerancija – gerbiame visų asmenų teises ir laisves, pripažįstame skirtingus poreikius, siekiame bendro tikslo;
Atsakomybė – kokybiškai, sąžiningai atliekame darbą, nuolat įsivertiname savo kompetencijas, numatome jų tobulinimo kryptis ir būdus, atsižvelgiame į gaunamą grįžtamąjį ryšį;
Bendrystė – kuriame bendrystės ryšius, kolegialius, geranoriškus santykius, atsižvelgdami į kiekvieno savitumą;
Kūrybiškumas – gebame generuoti naujas idėjas, nestandartiškai mąstyti, rasti neįprastus sprendimus, skatiname iniciatyvas.

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS
Užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius.

Struktūra

MOKINIŲ UŽSIĖMIMAI VYKSTA:

 • Gimnazijos skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Paslaugų skyriuje (J. Janonio g. 15, Klaipėda);
 • Verslo skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Automobilininkų skyriuje (Gintaro g. 2, Klaipėda/Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centras (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

Mokykla turi šiuolaikinę mokymo bazę: informacinį centrą, įrengtus teorinio ir praktinio mokymo kabinetus, dirbtuves. Mokyklos mokiniai pagal poreikius aprūpinami gyvenamąja vieta bendrabutyje.

Mokyklos istorija

Mokykla įsteigta 2000 m. liepos 1 d. reorganizavus Klaipėdos politechnikos ir Klaipėdos buitinių paslaugų mokyklas. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 474 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 693. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 2019 m. sausio 1 d. pertvarkyta į viešąją įstaigą. Oficialusis profesinio mokymo įstaigos pavadinimas - Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, trumpasis pavadinimas - KPVM. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ugdymą, vidurinį mokymą. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vykdoma akredituota vidurinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. ISAK – 1907).

Statistiniai duomenys

2020 – 2021 m. m. mokykloje mokosi 721 mokinys

Mokinių pasiskirstymas pagal švietimo sritis:

 • Menai - 87 mokiniai;
 • Verslas ir administravimas - 33 mokiniai;
 • Informacijos ir ryšio technologijos - 90 mokinių;
 • Inžinerija ir inžinerinė profesijos - 444 mokiniai; 
 • Paslaugos asmenims – 67 mokiniai.

Dirba 66 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 8 mokytojai metodininkai, 24 vyresnieji mokytojai, 27 mokytojai, 6 neatestuoti mokytojai.  Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją. Mokymo procese taikomi naujausi mokymo metodai, vykdomi projektai, kuriuose noriai dalyvauja mokiniai, organizuojami seminarai, konkursai, parodos, renginiai.

Kokybės politika

MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA
Pagrindinis Mokyklos kokybės politikos tikslas - tapti žinoma ir kokybiško profesinio mokymo reputaciją turinčia mokykla.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje sukurtas ir naudojamas vidinės kokybės užtikrinimo modelis patvirtintas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centro plėtros centro direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-40. Mokyklos kokybės politika yra neatsiejama mokyklos vizijos, misijos ir veiklos strategijos dalis. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos darbuotojai bei vadovai svarbiausią veiklos įsivertinimo naudą gauna planuojant mokyklos veiklas, užtikrinant teikiamo profesinio mokymo kokybę, atlikdami mokyklos įsivertinimą sužino trūkumus, numato ką reikia tobulinti, nustato tobulintinas sritis. Visa mokyklos bendruomenė jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus ir įsipareigoję laikytis pagrindinių kokybės politikos principų.

Kokybės politikos dokumentai

Kokybės politika orientuota į šias sritis:
1. Kokybišką mokymo programų įgyvendinimą, siekiant patenkinti besimokančiųjų ir darbo rinkos poreikius.
2. Glaudų bendradarbiavimą ir ryšius su socialiniais partneriais, kuriais siekiama inovacijų ir ugdymo veiksmingumo.
3. Valdymą, siekiant aukštos valdymo ir organizacinės kultūros.

klpvm mokykla2

Mokyklos vadovai, pedagoginiai darbuotojai ir kiti mokyklos darbuotojai įsipareigoja:

 1. Racionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi  procesą, užtikrinant veiksmingą  žinių, įgūdžių ir gebėjimų įgijimą.
 2. Rengti, diegti, vertinti ir nuolat tobulinti mokymo programas, užtikrinant jų aktualumą.
 3. Naudoti pažangias, kokybiškas priemones ir technologijas, užtikrinti mokymo programų vykdymo kokybę.
 4. Užtikrinti ir tobulinti mokyklos informacinės sistemos veiksmingumą.
 5. Sudaryti sąlygas mokiniui realizuoti save, įgyti ir tobulinti profesinį meistriškumą.
 6. Teikti savalaikę ir efektyvią pagalbą mokiniui.
 7. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius, gebančius dirbti nuolat besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis.
 8. Tobulinti darbo organizavimą ir užtikrinti nuolatinį administracijos darbuotojų bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 9. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvas ir kūrybiškumą.
 10. Kurti tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba grįstą Mokyklos kultūrą.
 11. Plėtoti socialinę partnerystę.
 12. Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką, tobulinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.

Mokyklos simbolika, vizualinis identitetas

Mokyklos logotipo koncepcija

Kuriant Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos naujajį
logotipą buvo išsaugoti pagrindiniai simboliai -
gaublys ir knyga. Remiantis moderniosiomis tendencijomis
buvo sukurtas centruotas, linijinio stiliaus,
atitinkantis kompozicijos nuostatas, logotipas.

KLPVM Logotipo koncepcija 2 640x517

 

 spalvos

VIZUALINIO IDENTITETO VADOVAS (brandbook)

Logotipo naudojimo gairės

Mokyklos logotipo variantai (PNG)

Mokyklos logotipo variantai (vektoriniai)


Skelbimo šablonas (WORD)

Padėkos šablonas(WORD)

Skaidrių, pristatymo šablonas (POWERPOINT)

Rekvizitai

 • Įmonės kodas: 111964225,
 • statusas: viešoji įstaiga
 • adresas: J. Janonio g. 13, LT-92238 Klaipėda
 • el. paštas:  
 • telefonas: +370 46 412 406
 • sąskaita: LT90 7300 0100 0233 0995 (Swedbank)
 • sąskaita atsiskaitymams už bendrabutį ir moksleivio pažymėjimą: LT20 7300 0100 0233 2061 (Swedbank)

Atnaujinta: 2022-03-14