VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Prieš du dešimtmečius įkurta Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla paruošė jau virš 6400 speialistų! Nuolat tobulėjanti, visuomenei patraukli profesinio mokymo įstaiga, turinti šiuolaikinę infrastruktūrą, kokybikškai įgyvendina inžinerijos, informacijos, ryšio technologijų, grožio paslaugų bei menų srities mokymo programas. Mokslus baigę jaunieji specialistai lanksčiai įsielieja net tik į šalies, bet ir į užsienio darbo rinką.

klpvm mokykla

 • kodas: 111964225,
 • statusas: viešoji įstaiga
 • adresas: J. Janonio g. 13, Klaipėda, LT-92238
 • el. paštas:  
 • telefono nr.: +370 46 412 406
 • sąskaita: LT90 7300 0100 0233 0995 (Swedbank)
 • sąskaita atsiskaitymams už bendrabutį ir moksleivio pažymėjimą: LT20 7300 0100 0233 2061 (Swedbank)

Mokykla įsteigta 2000 m. liepos 1 d. reorganizavus Klaipėdos politechnikos ir Klaipėdos buitinių paslaugų mokyklas. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 474 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 693. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 2019 m. sausio 1 d. pertvarkyta į viešąją įstaigą. Oficialusis profesinio mokymo įstaigos pavadinimas - Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, trumpasis pavadinimas - KPVM. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ugdymą, vidurinį mokymą. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vykdoma akredituota vidurinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. ISAK – 1907). Mokykla turi šiuolaikinę mokymo bazę: informacinį centrą, įrengtus teorinio ir praktinio mokymo kabinetus, dirbtuves. Mokyklos mokiniai pagal poreikius aprūpinami gyvenamąja vieta bendrabutyje.

klpvm mokykla2

2020 – 2021 m. m. mokykloje mokosi 721 mokinys:

Mokinių pasiskirstymas pagal švietimo sritis:

 • Menai - 87 mokiniai;
 • Verslas ir administravimas - 33 mokiniai;
 • Informacijos ir ryšio technologijos - 90 mokinių;
 • Inžinerija ir inžinerinė profesijos - 444 mokiniai; 
 • Paslaugos asmenims – 67 mokiniai.
Dirba 66 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 8 mokytojai metodininkai, 24 vyresnieji mokytojai, 27 mokytojai, 6 neatestuoti mokytojai.  Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją. Mokymo procese taikomi naujausi mokymo metodai, vykdomi projektai, kuriuose noriai dalyvauja mokiniai, organizuojami seminarai, konkursai, parodos, renginiai.

klpvm mokykla

MOKINIŲ UŽSIĖMIMAI VYKSTA:

 • Gimnazijos skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Paslaugų skyriuje (J. Janonio g. 15, Klaipėda);
 • Verslo skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Automobilininkų skyriuje (Gintaro g. 2, Klaipėda/Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centras (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Žmogaus ugdymas, grindžiamas demokratiškumo ir humanizmo, kaitos ir atsinaujinimo, atsakomybės sau ir kitiems principais.

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira naujovėms ir iššūkiams, nuolat tobulėjanti, visuomenei patraukli profesinio mokymo įstaiga, turinti šiuolaikinę infrastruktūrą, kokybiškai įgyvendinanti inžinerijos, informacijos ir ryšio technologijų bei paslaugų asmenims mokymo programas. 

MOKYKLOS MISIJA

Esame mokykla, teikianti vidurinį ir profesinį išsilavinimą pagal mokymo programas pirmai kvalifikacijai įsigyti bei tęstinį mokymą, ugdanti savarankišką ir kūrybišką asmenybę, gebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, kompetentingai pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, integruojantis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką.  

MOKYKLOS VERTYBĖS:
Asmeninė ir socialinė pažanga priklauso nuo vertybių įsisavinimo, nes ugdymo procese vertybės glaudžiai susijusios su pažinimo, emociniu ir elgesio lygmeniu.
Pagarba – bendravimą ir bendradarbiavimą grindžiame abipuse pagarba, pasitikėjimu, stipriname savivertę, įsiklausome į visų bendruomenės narių nuomonę;
Tolerancija – gerbiame visų asmenų teises ir laisves, pripažįstame skirtingus poreikius, siekiame bendro tikslo;
Atsakomybė – kokybiškai, sąžiningai atliekame darbą, nuolat įsivertiname savo kompetencijas, numatome jų tobulinimo kryptis ir būdus, atsižvelgiame į gaunamą grįžtamąjį ryšį;
Bendrystė – kuriame bendrystės ryšius, kolegialius, geranoriškus santykius, atsižvelgdami į kiekvieno savitumą;
Kūrybiškumas – gebame generuoti naujas idėjas, nestandartiškai mąstyti, rasti neįprastus sprendimus, skatiname iniciatyvas.

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS
Užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius.

MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA
Pagrindinis Mokyklos kokybės politikos tikslas - tapti žinoma ir kokybiško profesinio mokymo reputaciją turinčia mokykla.

Kokybės politika orientuota į šias sritis:
1. Kokybišką mokymo programų įgyvendinimą, siekiant patenkinti besimokančiųjų ir darbo rinkos poreikius.
2. Glaudų bendradarbiavimą ir ryšius su socialiniais partneriais, kuriais siekiama inovacijų ir ugdymo veiksmingumo.
3. Valdymą, siekiant aukštos valdymo ir organizacinės kultūros.

klpvm mokykla2

Mokyklos vadovai, pedagoginiai darbuotojai ir kiti mokyklos darbuotojai įsipareigoja:

 1. Racionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi  procesą, užtikrinant veiksmingą  žinių, įgūdžių ir gebėjimų įgijimą.
 2. Rengti, diegti, vertinti ir nuolat tobulinti mokymo programas, užtikrinant jų aktualumą.
 3. Naudoti pažangias, kokybiškas priemones ir technologijas, užtikrinti mokymo programų vykdymo kokybę.
 4. Užtikrinti ir tobulinti mokyklos informacinės sistemos veiksmingumą.
 5. Sudaryti sąlygas mokiniui realizuoti save, įgyti ir tobulinti profesinį meistriškumą.
 6. Teikti savalaikę ir efektyvią pagalbą mokiniui.
 7. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius, gebančius dirbti nuolat besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis.
 8. Tobulinti darbo organizavimą ir užtikrinti nuolatinį administracijos darbuotojų bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 9. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvas ir kūrybiškumą.
 10. Kurti tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba grįstą Mokyklos kultūrą.
 11. Plėtoti socialinę partnerystę.
 12. Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką, tobulinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.

Atnaujinta: 2021-04-01

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: