Mokykis savo gimnazijoje ir profesinėje tuo pačiu metu!

Baigi 10 klasę? Norėtum per technologijų pamokas mokytis mėgstamo dalyko? Siūlome likti mokytis savo gimnazijoje, III gimnazijos klasėje, o per  technologijų pamokas mokytis Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.

Priėmimas mokytis pagal pasirinktus modulius prasidėjo nuo š. m. birželio 1 d.

  • Stojimas į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą. LAMA BPO sistemoje mokiniai iš pateikto profesinio mokymo programų modulių sąrašo gali pasirinkti modulį.
  • Baigęs 10 klasių ir besimokantis savo gimnazijoje III gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų apimties modulį pusės metų ar dvejiems mokymosi metams. Pasirinkusieji mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį galės gimnazijoje nesimokyti technologijų ar menų dalykų.
  • Mokinys, besimokydamas savo gimnazijoje ir tuo pačiu metu profesinėje mokykloje, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama darbine veikla, o, įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, įgytos kompetencijos bus įskaitomos, mokiniui sutrumpės mokymosi laikas.
  • Mokinio individualus ugdymo planas bus sudaromas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir moduliui įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis, neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus, sudarius sutartį su gimnazija.

Gimnazistams stoti galima į :

1. Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas - 15 kreditų (2 metai)

TECHNIŠKAI PRIŽIŪRĖTI VIDAUS DEGIMO VARIKLIUS

Mokėsite paaiškinti vidaus degimo variklių sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus, taip pat parinkti medžiagas ir priemones vidaus degimo variklių techninės priežiūros darbams atlikti. Galėsite atlikti vidaus degimo variklių techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

REMONTUOTI VIDAUS DEGIMO VARIKLIUS

Mokėsite paaiškinti vidaus degimo variklių gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Galėsite nustatyti vidaus degimo variklių mechanizmų ir sistemų gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais. Sugebėsite šalinti vidaus degimo variklių gedimus laikantis gamintojo techninių reikalavimų ir darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, atlikti vidaus degimo variklių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

2. Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus – 5 kreditai (6 mėn.)

PARUOŠTI SYVIRINTOJO DARBO VIETĄ

Mokėsite apibūdinti metalus ir jų lydinių savybes ir medžiagas, reikalingas juos suvirinti. Apibūdinti elektrotechnikos dėsnius, taikomus suvirinimo procesuose bei suvirinimo įrangoje. Skaityti suvirinimo darbo brėžinius, paaiškinti siūlių vaizdavimą brėžiniuose pagal LST EN ISO 2553. Skaityti suvirinimo procedūrų aprašus pagal LST EN ISO 15609-1,2. Taikyti praktiškai tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus pasiruošiant bei atliekant suvirinimo darbus. Pasiruošti lydomajam suvirinimui pagal brėžinius. Paruošti suvirinimo įrangą lankiniam ir dujiniam suvirinimui. Paruošti suvirinimui bei surinkti plienines detales.

3. Automobilių kėbulų techninės būklės vertinimas – 5 kreditai (6 mėn.)

VIZUALIAI ĮVERTINTI AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ TECHNINĘ BŪKLĘ

Mokėsite apibūdinti išorinio automobilių kėbulų techninės būklės vertinimo kriterijus. Vizualiai įvertinti automobilių kėbulų techninę būklę po avarinės deformacijos. Vizualiai įvertinti automobilių kėbulų techninę būklę po eksploatacinių defektų.

VERTINTI KĖBULŲ TINKAMUMĄ TOLESNEI EKSPLOATACIJAI

Mokėsite apibūdinti automobilių kėbulų geometrijos matavimo būdus ir matavimo priemones, automobilių kėbulų deformacijas ir jų nustatymo būdus. Gebėsite paruošti automobilius kėbulų geometrijos matavimams, matuoti automobilių kėbulų geometriją ir nustatyti deformacijas, pasitelkiant matavimo įrangą ir prietaisus. Galėsite pagal nustatytus automobilių kėbulų defektus parinkti reikalingus remonto darbus.