Darbo Taryba
Mokyklos Taryba (Savivaldos institucija)
Etikos komisija
Mokinių taryba

Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Mokyklos darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus Mokyklos darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos Mokyklos darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Mokyklos vidinėmis darbo teisės normomis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų Mokyklos darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų, o savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.
Ši Taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio ir veikia savarankiškai. Darbdavys negali daryti įtakos darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą. Kai darbo taryba sutinka, darbdavio atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo tarybos susirinkimuose.
Šiai Tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka kitas darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.
Darbdaviui pažeidus informavimo ir konsultavimo pareigas, darbo taryba turi teisę inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus.

DARBO TARYBOS NARIAI:
 1. NAIRAS MALAKAUSKAS- Darbos tarybos pirmininkas
 2. ZITA VAITIEKŪNIENĖ - Darbos tarybos sekretorė
 3. SIMONAS SINKEVIČIUS - Darbo tarybos narys
 4. JOLANTA MANKIENĖ - Darbo tarybos narys
 5. GEDIMINAS KAZĖNAS Darbo tarybos narys

Darbo taryba buvo išrinkta 2021 m. gruodžio 20 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos gruodžio 22 d. protokolu.

 Darbo tarybos kontaktai:

el. paštas:

Mokyklos darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami elektroniniu laišku. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Darbo tarybos veiklos dokumentai

DT rinkimų komisijos posėdžio protokolas (2021-12-22)

Darbo tarybos narių rinkimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo V1-267 


Naudingos nuorodos:

MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:

Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
 1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.
 2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas.
 3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį.
 4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas.
 5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose.

Mokyklos tarybos (savivaldos organo) dokumentai

 MOKYKLOS TARYBOS NARIAI

Mokyklos tarybos pirminikė: Asociacijos Vitės bendruomenė narė, bibliotekininkė Zita Vaitiekūnienė
Mokyklos tarybos sekretorė mokytoja metodininkė Lina Valantinienė
Mokyklos tarybos nariai:

 1. Vyresnioji mokytoja Reda Baliutavičienė
 2. Vyresnysis profesijos mokytojas Adomas Daukša
 3. Mokinių tarybos atstovas 23AM21MOD gr. mok. Solveiga Baranauskaitė
 4. Mokinių tarybos atstovas 2KTD20MOD gr. mok. Roberta Paulauskaitė
 5. Mokinių tarybos atstovas 29F21MOD gr. mok. Nedas Normantas
 6. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovas Žydrūnas Viršilas
 7. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė Aušra Skurdelienė
 8. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė Kristina Azlauskienė
 9. Asociacijos Vitės bendruomėnė narė, mokytoja metodininkė Neringa Kasradze
 10. Asociacijos Vitės bendruomenė pirmininkas Tomas Meškinis

ETIKOS KOMISIJOS NARIAI

 1. Romalda Budrienė - vyresnioji socialinė pedagogė, etikos mokytoja metodininkė;
 2.  Neringa Kasradze - etikos mokytoja metodininkė;
 3. Jurgita Petraitienė - Verslo skyriaus vedėja, vyresnioji profesijos mokytoja;
 4. Vida Meilė - vyresnioji profesijos mokytoja;
 5. Gediminas Kazėnas - IT specialistas, profesijos mokytojas;
 6. Jolanta Mankienė - vyresnioji mokytoja;
 7. Nijolė Aksamitauskienė – pagalbinė darbininkė.

Komisija patvirtinta Mokytojų tarybos posėdyje 2021-08-31

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Bendruomenės etikos kodeksas 

 MOKINIŲ TARYBOS NARIAI

 1. Mokinių tarybos pirmininkas - Andrėja Rutkevilytė, 5VRG20MOD mokinė
 2. Mokinių tarybos sekretorius - Angelina Lajauskaitė, 4SEK20MOD mokinė
 3. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas (automobilininkų skyrius) - Solveiga Baranauskaitė, 23AM21MOD mokinė
 4. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas (paslaugų skyrius) - Nedas Normantas, 29F21MOD mokinys
 5. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas (verslo skyrius) - Roberta Paulauskaitė, 3ŽP20MOD mokinė

Mokinių tarybai taip pat priklauso visų grupių seniūnai

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Mokinių taryba 

2022 m. Mokinių tarybos programa 

Atnaujinta 2022-01-03