Praktinio mokymo firma E-REKLAMEKA

Praktinio mokymo firmos (PMF) - tai įmonės, kurios simuliuoja tikrų bendrovių veiklą ir prekiauja tarpusavyje per SimuLith centrą Lietuvoje ir EUROPEN tinkle pasaulyje.

Simulith tikslas – koordinuojant praktinių mokymo firmų simuliacinę veiklą suteikti galimybę žmonėms įgyti ir lavinti verslo įgūdžius, kuriuos pritaikytų tikrose verslo įmonėse.

PMF sudaro keturi skyriai

Personalo skyrius
Finansų skyrius
Pardavimo (marketingos) skyrius
Pirkimo skyrius

Personalo skyrius

Personalo skyrius - tai bendroji administracija arba sekretoriatas. Personalas ne tik tiesiogiai dalyvauja procese, naudodamas objektus ir darbo priemones, bet ir numato tikslus bei organizuoja racionaliąją įgyvendinimo sistemą vėliau kontroliuoja ir koreguoja vykdymą.

Personalo vadyba nagrinėja efektyvaus personalo naudojimo problemas, įvertindama tiek įmonės (siekdama didžiausio darbo efektyvumo), tiek individo interesus (siekdama sudaryti optimaliausias darbo sąlygas kiekvienam individui). Personalo valdymą suprantame kaip bendradarbių santykių organizavimą ir koordinavimą siekiant nustatyto tikslo.

Personalas - tai tam tikras pareigybes užimančių darbuotojų visuma. Pareigybė suprantama kaip darbo vieta, kurią užimti gali tam tikro išsilavinom, profilio, patyrimo, įgūdžių, asmeninių (fizinių ir dvasinių) savybių darbuotojas, kuris privalo sugebėti atlikti darbo vietai priskirtus darbus, esant tam tikromis technikos organizavimo ir darbo sąlygoms. Darbo vieta aprašoma pareigybinėse instrukcijose.

Bendrojoje pareiginių instrukcijų dalyje aiškiai ir tiksliai suformuojami du - trys pagrindiniai uždaviniai, nurodomi pagrindiniai vietos veiklą reguliuojantys įstatymai, skyrimo, pavadavimo ir atleidimo tvarka. Pareigų skyriuje - išvardijami visi darbai. Teisių skyriuje -nurodomos išimtinės teisės (teisės nustato darbuotojo galimybę riboti kitų darbuotojų pareigas, juos kontroliuoti). Atsakomybės skyriuje - numatoma kiekvienos pareigybės asmeninė atsakomybė. Skatinimo skyriuje - numatoma fiksuoti konkrečius rodiklius, padedančius įvertinti tam tikras pareigas einančių darbuotojų darbą. Priėmus sprendimą priimti žmogų į darbą į tam tikrą darbo vietą personalo skyrius tvarko įdarbinimo formalumus.

Norint įsidarbinti reikia pateikti:

Prašymą.
Gyvenimo aprašymą.
Mokslo baigimo diplomą.
Dokumentus, liudijančius apie ankstesnę darbinę veiklą.
Socialinio draudimo pažymėjimą.
Atsiliepimus, rekomendacijas.
Sveikatos pažymėjimą.

Įdarbinus žmogų, personalo darbuotojai praveda pokalbį su naujai įdarbintu darbuotoju, supažindina su darbo vieta, civilinės darbo saugos reikalavimais, pravesdami bendrąjį ir darbo vietos instruktažus.

Personalo įmonės darbuotojai atsakingi už įmonės organizacinę veiklą jie koordinuoja išorinius ir vidinius įmonės ryšius, organizuoja įvairius renginius, darbuotojų susirinkimus, skleidžia informaciją apie įmonę, pateikia informaciją.

Tai pagrindinis normatyvinis dokumentas, apibūdinantis kiekvieno valdymo darbuotojo pareigybinį statusą (pareigas, teises, atsakomybę).
Tai darbuotojų veiklą reglamentuojantis dokumentas, lemiantis jų savarankiškumo lygį.
Padeda įvertinti kiekvieno darbuotojo asmeninį indėlį į veiklos rezultatus.
Nustato tarnybinę, linijinę ir funkcinę subordinaciją tarp darbuotojų ir padalinių.
Įteisina darbuotojo autonomiškumą garantuoja jo interesų apsaugą santykius su viršininkais ir panašiai.

Finansų skyrius

Finansų skyriaus tikslas - teisingas apskaitos vedimas ir informacijos apdorojimas. Darbuotojai apdoroja pirminius dokumentus ir parengia suvestinius dokumentus, užbaigdami apskaitos ciklą. Visos sąskaitos iš pirkimo ir pardavimo skyriaus ateina į finansų skyrių. Iš pirkimų skyriaus gavus sąskaitą, kurią reikia apmokėti, pirmiausia darome įrašus įmonės skolų kortelėse (užfiksuojame mūsų firmos skolos atsiradimą). Iš pardavimų skyriaus gavus sąskaitą, darome įrašus skolų įmonei kortelėse. Po to darome įrašus bendrajame žurnale (toliau - BŽ). Atkreipiame dėmesį, ar tai sąskaita firmai, ar tai asmeninio pirkimo sąskaita. Jos turi būti apmokamos per banką. Tuo tikslu išrašomas mokėjimo pavedimas (3 egz.) - į Lietuvą, Tarptautinis mokėjimo pavedimas (3 egz.) į užsienį. Kai iš Simulith banko sugrįžta 1 užregistruotas pavedimo egzempliorius, tuomet daromi įrašai "Bendrajame žurnale" (BŽ). Visi išrašyti mokėjimo pavedimai registruojami spec. byloje "Mokamųjų pavedimų registravimo žurnalas". Ant mokėjimo pavedimo viršutiniame dešiniajame kampe užrašome įrašą BŽ dokumento Nr. Visos apmokėtos sąskaitos kartu su mokomaisiais pavedimais segamos atskirai vedamose pardavimo ir pirkimo skyrių sąskaitose. Finansų skyriaus darbuotojai atlieka mokėjimus už pašto paslaugas (pagal galiojančius LR pašto paslaugų tarifus): išrašo tris mokėjimo pavedimus į Simulith paštą. Kiekviena operacija fiksuojama BŽ, t.y. atitinkamai debetuojama ir kredituojama. Visos sumos rašomos litais, verčiant į užsienio valiutą naudojama byla "Valiutų kursai". BŽ surašomi sąskaitų numeriai, remiantis "Sąskaitų planu". Vėliau visos sąskaitos perkeliamos į "Didžiąją knygą" - bylą "Sąskaitos". Kiekvienai sąskaitai atidaromos analitinės sąskaitos. Mokesčiai už komunalines paslaugas mokami Simulith mugei ir skaičiuojami kas mėnesį, remiantis lentele, esančia byloje "Skaičiavimai už komunalines paslaugas". Visi kiti mokesčiai (PVM, Sodrai, pelno mokestis, kelių mokestis, pajamų mokestis) pervedami į Simulith rejestrą. Mokesčių skaičiavimas ir mokėjimų tvarka vykdoma remiantis LR įstatymais.

Ilgalaikio turto apskaita vedama šiose bylose:

1. Akcininkų įnešto ilgalaikio turto apskaita - 1 byla.
2. Ilgalaikio turto apskaita.

Nusidėvėjimo lentelėse kiekvieną mėnesį įrašome nusidėvėjimo sumą. Remiantis byla "Buhalteriniai įrašai" į BŽ įrašome įrašą "Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija". Perkeliame debetuojamas ir kredituojamas sumas į atitinkamas sąskaitas. Jei įmonė nusipirko prekių, t.y. ilgalaikio turto, užvedamos naujos kortelės. Metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal pačios firmos patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra sudaromas balansas, po to pelno (nuostolio) ataskaita. Tam, kad patikrinti visų įrašų teisingumą, finansų darbuotojai sudaro darbinės atskaitomybės lentelę. Į finansų skyrių patenka tokie dokumentai:

  • sąskaita už firmos pirkimus ir pardavimus;
  • sąskaita už firmos darbuotojų asmeninius pirkimus;
  • sąskaita už pašto ir komunalines paslaugas;
  • atlyginimų skaičiavimo suvestinė;
  • pervedimo dokumentas už firmos pirkimus ir pardavimus;
  • pervedimo dokumentai už asmeninius pirkimus;
  • pervedimo dokumentai už pašto ir komunalines paslaugas;
  • pervedimo dokumentai sumokėjus Sodrai ir pajamų mokestį į Simulith rejestrą;
  • atsiskaitomasis čekis (tik tarptautiniams atsiskaitymams).

Pardavimo (marketingos) skyrius

Pardavimo - marketingo tikslas - parduoti prekes, skirti ypatingą dėmesį pirkėjui, t.y. patenkinti vartotojų poreikius. Pardavimo-marketingo skyrius glaudžiai tarpusavyje persipynęs: marketingo padalinys siekia firmos numatyto pelno ir nori kuo greičiau ir kokybiškiau patenkinti vartotojų poreikius, o pardavimo padalinys siekia analizuoti ir organizuoti prekių ar paslaugų pardavimą. Firmos veiklos pasekmė - pelnas, kad firma dirbtų rentabiliai. Tam būtina visų firmos skyrių veiklą orientuoti į marketingą ir tą veiklą planuoti. Viena iš pagrindinių firmos plano sudėtinių dalių yra marketingo planas, kuris yra verslo plano dalis. Verslo planas yra firmos veiklos kelrodis. Jis yra koreguojamas, analizuojamas ir keičiamas priimant atitinkamus sprendimus (kiekvienais metais likus 3-4 mėn. iki finansinių metų pradžios, firmos analizuoja savo veiklą, išorinę aplinką: kas sekėsi gerai, kas nesisekė, kodėl nesisekė, kokios galimybės mažinti firmos išlaidas, kaip padidinti pajamas, kur investuoti gautą pelną ir t.t. Marketingo programa - tai planas, kuriame atsispindi įmonės marketingo valdymo tikslai ir uždaviniai (prekė, kaina, pateikimas, rėmimas).

Pardavimo skyriaus funkcijos pagal marketingo planą - spręsti sekančius uždavinius: · planuoti, formuoti uždavinius, prognozuoti, numatyti strategiją ir taktiką, kad būtų galima pasiekti rinkoje kuo geresnių rezultatų; · nustatyti pardavimo tikslus; kontroliuoti ir įvertinti rezultatus; · organizuoti efektyvias informacines sistemas, būtinas pardavimo procesui; · siekti naudingų sandorių. Pagrindinis pardavimo skyriaus veiklos uždavinys - užsakyti prekes, kurios turi paklausą ir pelningai jas parduoti. Čia atsiskleidžia glaudus ryšys tarp pardavimo ir pirkimo skyrių, nes be pirkimo skyriaus pardavimo skyriui nėra ko parduoti, o be pardavimo skyriaus pirkimo skyrius negali pirkti, nes nežino paklausos. Pirkimo skyriui palanku sudaryti ilgalaikes sutartis, tačiau pardavimo skyriui yra priimtinesnį trumpalaikiai užsakymai, leidžiantys operatyviai reaguoti į rinkos paklausos pokyčius. Marketingo planas susideda iš: Situacijos analizė. Išanalizuojama aplinka, kokia ekonominė būklė, kokia teisinė situacija, kokie trūkumai. Svarbu gerai pažinti potencialius būsimos prekės pirkėjus. Tuo tikslu atliekami rinkos tyrimai (dažniausiai anketų pagalba). Išanalizavus aplinką, padaromos išvados ir suformuluojamas marketingo tikslas.

Marketingo tikslas. Marketingo tikslas dažniausiai sutampa su verslo tikslais, kurie gali būti išreikti apyvartos augimu, siekiamos rinkos dalies arba pelningumo lygiu. Marketingo strategija. Marketingo planas aprėpia tam tikrus tarpusavyje susijusius veiksmus ir sprendimus, darančius poveikį prekės rinkai bei paklausai ir vadinamus marketingo kompleksu. Numatomi pagrindiniai marketingo komplekso elementai: prekė/paslauga, kaina, paskirstymo kanalai, rėmimas, reklama, informacinė sistema, marketingo darbuotojų patirtis, geri komerciniai santykiai, tarpusavio pasitikėjimas. Marketingo biudžetas. Jį sudaro išlaidos rinkos tyrimui, pardavimo skatinimui, išlaidos reklamai, parodų organizavimui ir kt. Pardavimo-marketingo skyrius, atlikęs rinkos tyrimus, pradeda formuoti vartotojų nuomonę apie firmą ir jos teikiamas prekes ir paslaugas. Tam pasitarnauja įvairūs laiškai, reklaminiai pasiūlymai, katalogai, pristatantys firmos produkciją ir siekiantys sudominti būsimą vartotoją. Pardavimo - marketingo skyrius - tai įmonės veiklos garantas.  

Pirkimo skyrius

Pirkimų skyrius steigiamas norint organizuoti firmai reikalingų žaliavų, medžiagų, atsargų, baldų, kompiuterių, kitų elektros ir elektronikos prekių, kanceliarinių prekių, o taip pat ir firmos darbuotojams reikalingų prekių/paslaugų pirkimus. Pirkimas yra labai svarbi firmos veiklos dalis. Pirkimo skyriaus darbuotojai turi būti orientuoti į marketingą, nes pirkimo skyrius pirkdamas prekes padaro klaidų, tai atsiliepia visai firmos veiklai. Todėl, perkant - užsakant prekes, reikia remtis marketingo skyriaus atlikta analize, rinkos tyrimais, gerai apsvarstyti, ką, kiek, kada, ir kur pirkti.

Ką pirkti? Sprendimai dėl asortimento. Į šį klausimą padeda atsakyti marketingo skyriaus darbuotojų surinkti rinkos tyrimų duomenys.

Kiek pirkti? Sprendimai dėl kiekio. Norint teisingai įvertinti būsimą paklausą, būtina atsižvelgti į praėjusio laikotarpio faktišką apyvartą įvertinti įvairius faktorius, dėl kurių praėjusio laikotarpio apyvarta gali keistis. Pirkimo dydis priklauso nuo prekių pardavimo prognozės atsargų normatyvų.

Kada pirkti? Užsakymo terminai turi būti parenkami taip, kad prekės būtų gautos ir parengtos parduoti anksčiau, negu bus parduotas paskutinis jų atsargų vienetas. Kaupia informaciją apie atskirus tiekėjus. Belieka pasirinkti. Renkantis tiekėją reikia atsižvelgti į prekių kokybę, kainą nuolaidas, patikimumą tarpusavio komercinius santykius. Prekių pirkimo teisingus sprendimus padeda priimti prekių atsargų užsakymų analizė, prekių apyvartos analizė. Firmoje turi būti sudaryta prekių analizės sistema. Labai svarbu, kad nesusidarytų per didelės prekių atsargos, nesibaigtų prekių realizavimo laikas. Geriausia prekes pirkti mugėse, nes jose pirkėjai ir pardavėjai turi galimybę palyginti prekių kokybę ir kainas, gauti reikiamą informaciją užmegzti dalykinius ryšius.

Pirkimų skyriaus darbuotojai atlieka visus darbus, susijusius su prekių ar paslaugų pirkimu: 1. Analizuoja konkurentų ir tiekėjų rinką. 2. Ieško tinkamiausių tiekėjų. 3. Registruoja gautus pasiūlymus, kurie pateikiami kataloguose, reklaminiuose lankstinukuose ar laiškuose. 4. Registruoja užsakymus norimai produkcijai įsigyti. 5. Užsakinėja kitų firmų katalogus. 6. Atlieka visas atsargų kontrolės operacijas. 7. Atsako į visus prekybinius laiškus, rašo pretenzijas bei skundus. 8. Pildo muitinės importo dokumentus. Pirkimų skyriaus veikla yra glaudžiai susijusi su pardavimo-marketingo ir finansų skyriaus veikla.  

Svarbiausias PMF kurso mokymo tikslas – pritaikyti teorinio mokinio žinias atliekant praktines užduotis firmos veikloje.

Teorinių žinių pritaikymas praktinėje mokymo firmos veikloje

Verslo technologija Komercijos pagrindai Raštvedyba Darbo sauga Buhalterinė apskaita Teisės pagrindai Tekstų tvarkymas ir skaičiuoklė Duomenų bazė ir internetas Šiuo metu mokykloje veikia 4 praktinio mokymo įmonės.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: