AUTOMOBILIZMO PROFESIJOS MOKYTOJAS

Darbo pobūdis: Profesijos mokytojas, dėstyti mokiniams automobilių techninis aptarnavimas ir remontas profesinio mokymo dalykus.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2021-04-14

Galioja iki: 2021-08-31

Darbo stilius: Komandinis darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Specialusis vidurinis, aukštesnysis ar aukštasis, aukštasis koleginis

Profesija: profesijos mokytojas automobilių aptarnavimas ir remontas.

Patirtis: 3 m.

Sugebėjimai: moka dirbti kompiuteriu, elektroninio dienyno programa

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: mažiausia profesijos mokytojo mėnesinė alga (pedagoginis darbo stažas iki 2 metų) pilnam etatui 1315 eurų neatskaičius mokesčių ir daugiau priklausomai nuo pedagoginių darbo valandų skaičiaus.

Didžiausia profesijos mokytojo mėnesinė alga (pedagoginis darbo stažas daugiau kaip 25 m.) 1343 eurai neatskaičius mokesčių.

Turintiems kvalifikacinę kategoriją vyresniesiems, metodininkams ar ekspertams mėnesinė alga bus skaičiuojama pagal jų turimą kvalifikacinę kategoriją ir ji skirsis nuo pateiktos mažiausios ar didžiausios mėnesinės algos.

Mokėjimo terminai: 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos: alga skaičiuojama pagal turimą pedagoginį darbo stažą, turimą kvalifikacinę kategoriją.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Įdarbinama: pagal susitarimą

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: viena pamaina

Darbo grafikas: 1 etatas

Pradžia – pabaiga: nuo 8:00 val. pagal sudarytą praktinio mokymo pamokų tvarkaraštį.

Trukmė: pamokos pirmam pogrupiui nuo 8.00 val. iki 14.40 val., antram pogrupiui nuo 13.10 val. iki 19.40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nėra

Kasmetinės atostogos suteikiamos vasaros laikotarpiu.

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: J. Janonio g. 13, Klaipėda

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Vitalius Neiberka

Kontakto tipas: Darbo

Mobilus telefonas: 8633 24614

Pageidavimas pateikti cv: elektroniniu paštu: El. paštas:

 


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. P1-79 „DĖL KONKURSO KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir  ir administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja;

Violeta Petrušienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro direktorė (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovė);

Nairas Malakauskas, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas metodininkas (pedagogų atstovas);

Inga Jasaitytė, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos mokinių tarybos atstovė (mokinių atstovė);

Kristina Bružienė (Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos tėvų atstovė);

Viktoras Krolis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius (socialinių partnerių atstovas).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Konkurso Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2021 m. vasario 24 d.


MOKYKLOS DIREKTORIUS

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ skelbia konkursą viešosios įstaigos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla;

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

         8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba;

                    4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją; Kompetencijų vertinimo ataskaitai gauti, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Viešosios įstaigos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriui darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“. Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 11,9-13,3.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2020 m. lapkričio 25 d.

     Pretendentas ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 16 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (A.Volano g. 2, Vilnius) 117 kab. arba elektroniniu paštu  arba registruotu laišku adresu A.Volano g. 2, 01516 Vilnius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Dokumentų originalai pateikiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui atrankos dieną. 
Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 2191106, (8 5) 2191107.

Konkurso paskelbimo data 2020-08-14

 


Atnaujinta 2021-02-04
Aldona Lužienė
Personalo specialistė
  
8 633 54 465

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: