Visuomenės sveikatos specialistė: Snieguolė Daukintienė

Darbo laikas:
Pirmadienis – 7:30-17:30 val.
Trečiadienis - 7:30-17:30 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.

Kontaktai:
Smilties Pylimo g. 14, kab. nr. 1.16
El.paštas:  

Telefonas: +3706 90 37420

 Visuomenės sveikatos specialisto dokumentai

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Vykdo mokinių gerovės ir sveikatos stebėseną, saugą bei stiprinimą;
 • Sistemina mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, juos apibendrina, analizuoja ir pateikia ataskaitas Biuro direktoriui ir Įstaigos vadovui;
 • Vertina mokinių asmens higienos įgūdžius ir teikia pasiūlymus Įstaigos pedagogams, tėvams ir vadovui;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius buvimo Įstaigoje metu bei analizuoja nelaimingo atsitikimo priežastis ir teikia informaciją Įstaigos vadovui ir Biuro direktoriui;
 • Pagal kompetenciją suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją kitoms institucijoms, Biuro ir Įstaigos vadovams;
 • Epidemijos metu kasdien registruoja mokinių lankomumą ir pateikia informaciją Įstaigos ir Biuro vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;\
 • Organizuoja paskaitas, užsiėmimus, problemines diskusijas, rengia pranešimus, rekomendacijas mokiniams ir darbuotojams vaikų sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Teikia siūlymus Įstaigos ir Biuro vadovams dėl sveikatos priežiūros Įstaigoje organizavimo;
 • Neskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų sveikatos būklę tretiems asmenims;
 • Rengia Įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderinęs su Įstaigos vadovu, teikia tvirtinti Biuro vadovui;
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
 • Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;
 • Vykdo kitas teisės aktais nustatytas ar Biuro vadovo, skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

Naudinga informacija

Kaip sukurti vaiko medicininės pažymos peržiūros kodą?  

Kaip peržiūrėti vaiko med. pažymą pagal peržiūros kodą?

Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais


Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose (video)

Video tikslas informuoti jaunimą, kuris turi alkoholio ar narkotikų vartojimo patirties (yra eksperimentavę, pabandę vartoti), apie jiems skirtą Ankstyvosios intervencijos programą ir motyvuoti/pakviesti juos dalyvauti programoje.


Kas yra epidimiologiniai tyrimai? (video)

Šiomis dienomis daugiau klausimų, nei atsakymų, o nerimo - daugiau nei pasitikėjimo. Būtent dėl to sukūrėme filmuką, kad atvirai ir nuosekliai prodytume Jums, kas yra tie epidemiologiniai tyrimai ir kokių reikalavimų reikėtų laikytis, jei tektų sužinoti, kad jūsų covid-19 testas teigiamas. Tai yra ypač svarbu, siekiant sustabdyti viruso plitimo grandinę!